dr n.med. Jerzy Perendyk, PhD, M.Sc.

TRIO-DENT Klinika Stomatologiczna

ul. Polna 3, 00-622 Warszawa

Specjalista II stopnia stomatologii ogólnej i stomatologii wieku rozwojowego.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Pracownik naukowy Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1992 – 2000. Podczas pracy naukowej w Instytucie Stomatologii otrzymał 2 nagrody naukowe Rektora AM w Warszawie (1995, 1997).

Odbył staże podyplomowe na Uniwersytetach w Oslo i Goeteborgu oraz we Frankfurcie nad Menem . W roku 2009 rozpoczął studia podyplomowe na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie n. Menem na kierunku Master Of Oral Implantology., które ukończył z wyróżnieniem we wrześniu 2012 .

Od 1999 roku jest Kierownikiem Medyczny Kliniki Stomatologicznej Trio-Dent w Warszawie ( więcej na temat kliniki i jej wyposażenia oraz proponowanych zabiegów na stronie www.triodent.com.pl ) .

W roku 2009 roku otrzymał Certificate In Oral Implantology po ukończeniu rocznego Curriculum Implantologicznego na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie n. Menem.

W tym samym roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej przyznało mu tytuł Umiejętności w Dziedzinie Implantoprotetyki

W 2012 roku po obronie pracy naukowej pod kierunkiem dr Paula Weigla na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie n. Menem pt.:” Two-step approach in prosthetics with progressive endosseous implant loading within the osseous tissue subjected to augmentation procedures by means of xenogenic materials” . otrzymał prestiżowy europejski tytuł Master of Science in Oral Implantology ,

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, European Accademy Of Osseoinetegration oraz Friadent Club Active Member, członek założyciel PASD

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych (min. w Niemczech, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Danii, Belgii, Austrii, Portugalii, Chinach , USA, Turcji).Twórca szkoleń i wykładów prowadzonych dla lekarzy stomatologów w Polsce.

Jego główne zainteresowania zawodowe to protetyka stomatologiczna ze szczególnym uwzględnieniem implantoprotetyki oraz stomatologia estetyczna i endodoncja. Od 20 lat ( pierwsze szkolenie implantologiczne odbyte w Szwecji w 1994 roku ) zajmuje się leczeniem protetycznym pacjentów w kilkunastu systemach implantologicznych, m.in. Dentsply oraz Nobel Biocare.

W dniu 5 czerwca 2019r. uzyskał tytuł Doktora Nauk Medycznych broniąc z sukcesem pracę doktorską pt. Ocena tkanki kstnej wokół implantów wszczepionych w obrębie kości własnej augmentowanej materiałami ksenogennymi

Więcej na temat dr Jerzego Perendyka w tym publikacje i przypadki kliniczne na stronie www.perendyk.pl

Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?

Wnioski z pracy dyplomowej:

"Two-step approach in prosthetics with progressive endosseous implant loading within the osseous tissue subjected to augmentation procedures by means of xenogenic materials" The progressive gradual functional loading of endosseous implants placed within the xenogenic augmentative bone always improves their secondary stability in the implantation area. The remodeling of marginal bone around the neck of implants with its final stabilization around implants that are subject to progressive loading within the xenogenic augmented bone may take on various courses depending on the type of endosseous implant with a conical interface between the abutment and the prosthetic platform. In case of the application of a one type of implant, it may lead to stabilization or even the improvement of the amount of marginal bone as compared to the baseline level (Ankylos implants C/CX) however In case of the other implant type it may result in as much as stabilization at the same level but what occurs more often in the time loosening the amount of marginal bone as compared to baseline level (NOBEL ACTIVE implants)</ br> The procedural protocol presented enables the implementation of all the stages of the treatment by means of final prosthetic abutments without the need to detach them from the implants as well as promotes a desirable behavior of soft tissues around the endosseous implants contributing to the development of an appropriate width of gingival pocket . There is no influence of the sex of on any of the parameters consideredin the study (secondary stabilization, remodeling of the marginal bone and the preservation of soft tissue) in the patients in whom progressive functional loading of endosseous implants placed within the region of the augmented xenogenic bone was performed.

Publikacje Naukowe:

Dr Jerzy Perendyk jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji popularnonaukowych i naukowych w dziedzinie implantoprotetyki oraz endodoncji, ukazujących się w Ilustrowanym Atlasie Protetyki Stomatologicznej i Poradniku Dla Lekarzy „Endodoncja Krok Po Kroku” wydawanych przez Wydawnictwo Raabe. Rewizja leczenia endodontycznego zęba 35 spowodowana niewłaściwym określeniem długości roboczej podczas pierwotnego leczenia kanałowego - Endodoncja krok po kroku RAABE 2009 C.9.3 13-9. Rewizja leczenia zęba 17 z ubytkiem w obrębie ściany dystalnej - Endodoncja krok po kroku RAABE 2009 C.2.2. 5-9. Sterylizacja i dezynfekcja w gabinecie stomatologicznym. Vita 2011-9,21. Znieczulenie ogólne w ambulatoryjnej prywatnej praktyce stomatologicznej - wskazania do leczenia, podstawy kwalifikacji pacjenta oraz warunki, jakim powinien odpowiadać gabinet zabiegowy - Stomatol. Współcz. 2002; [9] supl. 2: 27-29. Uwarunkowania anatomiczno-czynnościowe i leczenie zapaleń okołowszczepowych. Anatomic and functional conditions and treatment of periimplantitis - Implantoprotetyka 2004; 5(2): 7-13. Kompleksowe leczenie implantologiczne w oparciu o aktualnie obowiązujące protokoły (MIST, PDD, II-IL) - Identity Poland 2011 - 1; 4-9. Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem - Wydawnictwo RAABE 2009 wydanie XIX. Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem - Wydawnictwo RAABE 2009 wydanie XX. Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem - Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXI. Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem - Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXII. Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem - Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXIV. Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem - Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXV. Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem - Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXVI. Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem - Wydawnictwo RAABE 2010 wydanie XXVII. Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem - Wydawnictwo RAABE 2011 wydanie XXIX. Protetyka. Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem - Wydawnictwo RAABE 2011 wydanie XXX. Protetyka. Problemy i rozwiązania - Wydawnictwo RAABE 2010. Zachowanie się wypełnień z materiałów kompozytowych w zębach pierwszych trzonowych stałych u dzieci. - Prz. Stomatol. Wieku Rozw. 1993; (1/2): 14-16. Ocena wpływu leków przyjmowanych przez matkę w okresie ciąży na termin pierwszego ząbkowania u dzieci. - Mag. Stomatol. 1993; 2(1): 30-33. Zmiany w jamie ustnej u 10-letniego pacjenta z rozpoznaniem chłoniakazłośliwego (lymphoma malignum lymphoplasmocyticum) - opis przypadku. - Mag. Stomatol. 1994; 4(10): 14-18. Epidemiologia chorób i wad narządu żucia u dzieci z osoczowymi skazami krwotocznymi - Prz. Stomatol. Wieku Rozw. 1994; (6/7). Bilans uzębienia stałego u dzieci 12-letnich z makroregionu Warszawy - badania porównawcze. - Prz. Stomatol. Wieku Rozw. 1994; (6/7). Badania porównawcze nad zachowaniem się wypełnień z materiałów kompozytowych i malgamatów srebra w młodych zębach pierwszych trzonowych stałych u dzieci. - Prz. Stomatol. Wieku Rozw. 1994; (6/7). Własne przypadki dysplazji zębiny. - Prz. Stomatol. Wieku Rozw. 1994; (6/7): 42-45. Zmiany w jamie ustnej u 10-letniego pacjenta z rozpoznaniem chłoniaka złośliwego (Lymphoma malignum lymphoplasmocyticum) - opis przypadku. - Prz. Stomatol. Wieku Rozw. 1994; (6/7): 35-39. Bilans uzębienia stałęgo u 12-letnich dzieci z makroregionu Warszawy - badania porównawcze. A comparative study of the permanentdentition balance in 12 year old children in a Warsaw macroregion. Czas. Stomatol. 1994; 47(10): 690-694. Bilans uzębienia stałego u dzieci 7-letnich z makroregionu Warszawy - badania porównawcze. Stomatol. Współcz. 1994; (2): 127-129. Stan uzębienia stałego u dzieci 7-letnich z makroregionu Warszawy. - Prz. Stomatol. Wieku Rozw. 1994/1995; (4/1): 18-20. Świadomość zdrowotna rodziców dzieci 12-letnich dotycząca zdrowia narządu żucia - badania ankietowe. - Prz. Stomatol. Wieku Rozw. 1995; (3/4): 34-38. Kliniczna wartość pomiarów długości kanałów korzeniowych za pomocą endometru oporowego typu MEDITHERM LX-2. Clinical worth of measurements of root canals length using odontometry device Meditherm. - Stomatol. Współcz. 1995; 2(6): 548-552. Ocena warunków zgryzowych i stawów skroniowo-żuchwowych u dzieci 7- i 12-letnich - badania porównawcze. - Prz. Stomatol. Wieku Rozw. 1995; (2): 34-38. Stan zdrowotny uzębienia stałego u dzieci 12 letnich z makroregionu Warszawy - badania porównawcze. Health status of permanent dentition in 12 year old children from Warsaw region - comparative study. - Stomatol. Współcz. 1995; 2(2): 119-121. Schorzenia błony śluzowej jamy ustnej związane z zaburzeniami ilościowymi i jakościowymi wydzielania śliny. - Mag. Stomatol. 1995; 5(2): 36-42. Kliniczna ocena wypełnień z amalgamatu srebra i materiałów kompozytowych w młodych zębach pierwszych trzonowych stałych. Clinical evaluation of amalgam and composite restorations in young permanent molars. - Nowa Stomatol. 1996; 1(3/4): 15-17. Stan przyzębia dzieci 7-letnich z regionu warszawskiego - Mag. Stomatol. 1996; 6: 35-38. Przydatność radiografii cyfrowej w diagnostyce stomatologicznej pacjentów w wieku rozwojowym. Useufulness of digital radiography in dental diagnostic of children and youths. - Nowa Stomatol. 1997; 2(1/2): 5-8. Zastosowanie radiografii cyfrowej we wczesnej diagnostyce próchnicy powierzchni stycznych w uzębieniu pacjentów w wieku rozwojowym. Usefulness of digital radiography in early diagnostics of caries of contact surfaces in dentition of children and youths. - Stomatol. Współcz. 1998; 5(2): 111-113. Stan zdrowotny uzębienia stałego u 12-letnich dzieci z makroregionu Warszawy. Health of the permanent dentition in twelve year olds fromthe Warsaw region. - Czas. Stomatol. 1998; 51(1): 32-36. Porównanie adaptacji wypełnień z amalgamatu srebra i materiałówkompozytowych w zębach stałych u dzieci. Comparison of adaptation of amalgam and composite restorations in young permanent molars. - Prz. Stomatol. Wieku Rozw. 1998; (1): 32-34. Stan zdrowotny uzębienia dzieci 6-letnich z makroregionu Warszawy. - Mag. Stomatol. 1998; 8(3): 34-36. Kliniczna ocena wybranych materiałów kompozytowych stosowanych w zębach stałych niedojrzałych. Clinical evaluation of selected composite fillings used in prematured permanent teeth. - Nowa Stomatol. 1999; 4(3): 17-20. Stan zdrowotny uzębienia dzieci 6-letnich z makroregionu Warszawy. The health status of dentition in 6 year old children from Warsaw region. - Prz. Stomatol. Wieku Rozw. 1999; (1): 33-36.