Fakty i mity

Implanty zastępują naturalne zęby i mogą służyć nam do końca życia, gdyż nie psują się tak jak zęby naturalne

Marek Gatz,M.Sc. implantologia Bydgoszcz
Pra­widłowo założone implanty przez dentystę implan­tologa rzeczywiście zastępują zęby w naturalny fizjologiczny sposób bez narażania zębów sąsiednich na szlifowanie i mogą służyć nam przez cale życie. Jednak dużo zależy od tego czy zostaną założone w fachowy sposób po przeprowadzeniu właściwej dia­gnozy i prawidłowym planowaniu. Zadbajmy więc o to, żeby implanty zakładać w profesjonalnym gabi­necie stomatologicznym.

Implanty zębów objęte są gwarancją

Agnieszka Laskus, M.Sc. implantologia Warszawa
­Czołowi producenci implantów stomatologicznych udzielają gwarancji na swoje produkty. Jak każda gwarancja udzielana jest ona na pewnych zasadach, które zna lekarz współpracujący z daną firmą implantologiczną i które przekazuje swojemu pacjen­towi. Gwarancja jest, co oczywiste, uzależniona od wielu przesłanek: prawidłowości przeprowadzonego leczenia przez odpowiedniego specjalistę, za­sad kwalifikacji do zabiegu, wyboru odpowiednich produktów(części), właściwej współpracy pacjenta (domowa higiena jamy ustnej, przestrzeganie wizyt kontrolnych).

O implanty należy dbać

Andrzej Szwarczyński, M.Sc. implantologia Poznań
Właściwie wszczepiony implant kończy się na po­ziomie kości lub nieco poniżej jej brzegu. Implant z uzupełnieniem protetycznym czyli koroną porce­lanową połączony jest łącznikiem. Korona widoczna jest w jamie ustnej i na niej gromadzi się płytka bakteryjna tak jak na powierzchni zębów. Właściwa higiena uzupelnień protetycznych opartych na implamach powinna obejmować codzienne ich szczotkowanie, używając spcejalnej nici dentystycznej pozwalającej na oczyszczenie przęseł w mostach jak i okolicy połączenia łącznika z  koroną.

Implantów nie można wykonać w przypadku całkowitego braku uzębienia

Witold Kuroczko, M.Sc. implantologia Zamość
Uzupełnienia protetyczne wsparte na implantach są najlepszą metodą leczenia całkowitego braku uzę­bienia. Stabilność konstrukcji wykonanych na im­plantach pozwala na odzyskanie możliwości komfortowego nagryzania i żucia, poprawności wymowy oraz swobody uśmiechania się, co dodaje pewności siebie i w znaczący sposób poprawia jakość życia.

Implanty mogą wywoływać alarm na przejściu przez kontrolne bramki na lotniskach

Marek Adwent M.Sc. implantologia Będzin
Stosowane obecnie powszechnie implanty zębowe wykonane są z tytanu medycznego. Jego struktura prócz istotnej cechy jak biozgodności tkankowej posiada także wiele różnych parametrów technicznych, a wśród nich stałą dielektyczną. Ma ona wartość prawic kompatybilną z wodą, tym sa­mym implanty zębowe nie mogą i nie powodują tego zjawiska.

Implanty nie są trwale, mogą wypaść po paru latach

Tomasz Cegielski. M.Sc. implantologia Szczecin
Trwałość leczenia implantologicznego jest bardzo wysoka i mierzona w dziesięcioleciach. Uzależniona jest od wielu czynników i umiejętności zakwalifikowania pacjenta do przeprowadzenia ta­kiego leczenia. Na przestrzeni ostatnich 20 lat ilość przeciwwskazań zdecydowanie uległa zmniejszeniu w wyniku wieloletnich doświadczeń, obserwacji kli­nicznych oraz postępu medycyny.

Implanty uniemożliwiają wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

Magdalena Żywicka, M Sc. implantologia Jelenia Góra
Same implanty mogą co prawda powodować zaburzenia obrazu w swoim bezpośrednim sąsiedz­twie i być przyczyną artefaktów w badaniu. Nie ma jednak wiarygodnych badań wskazujących na ich szkodliwe działanie na organizm ani w warstwie mechanicznej, ani termicznej. W tym zakresie badania są w dalszym ciągu prowadzone i dlatego pacjent zaopatrzony w implanty powinien poinformować o tym fakcie przed wykonaniem badania rezonansem magnetycznym.

Każdy dentysta posiada kwalifikacje do wykony­wania zabiegu wszczepienia implantu

Jerzy Mazurec, M.Sc. implantologia Wrocław
Każdy lekarz, dentysta, który wykonując zabiegi wsz­czepienia implantu powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje. Niestety, tylko część lekarzy posiada tzw. certyfikaty “umiejętności w dziedzinie implan­tologii stomatologicznej" nadawane przez różne stowarzyszenia implantologiczne. Natomiast tylko studia podyplomowe umożliwiają uzyskanie tytułu akademickiego Master of Science in Oral Implanto­logy. W naszym kraju taki tytuł posiada bardzo wąska grupa lekarzy.

Osoby starsze nie kwalifikują się do wszczepie­nia implantów

Pordes Monika, M.Sc. implantologia Warszawa
Implanty zębowe mogą być wszczepiane bez względu na wiek pacjenta, istotny jest jedynie dobry stan zdrowia. Przeciwwskazaniem do implan­tacji są m.in. problemy onkologiczne, osteoporoza,  zaburzenia krążenia krwi, nieleczona cukrzy­ca. To właśnie implanty stomatologiczne w wielu przypadkach są jedynym rozwiązaniem i szansą na stabilne uzupełnienie protetczne u osób starszych, pozwalające na komfortowe życie.

Po wstawieniu implantów mogą występować re­akcje alergiczne

Sebastian Gibiec, M.Sc. implantologia Cieszyn
Większość stosowanych obecnie implantów wyko­nana jest ze stopów tytanowych. Tytan należy do najbardziej biozgodnych materiałów wykorzystywanych w stomatologii. Reakcje alergiczne na tytan występują bardzo rzadko. W przypadku ewentual­nych reakcji uczuleniowych, można rozważyć zastosowanie wszczepów cyrkonowych.

Wszczepienie implantów jest zabiegiem bole­snym

Adwent Marek, M.Sc. implantologia Będzin/Kato­wice
Implanty zębowe najczęściej wszczepia się w znieczuleniu miejscowym, takim samym jakie stosuje się w leczeniu lub usuwaniu zębów. Prosta im­plantacja pojedynczego wszczepu zajmuje od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności od sprawno­ści lekarza wykonującego zabieg jest to procedura bezbolesna przez zdecydowaną większość pacjen­tów jest dużo lepiej odbierana niż na przykład lecze­nie kanałowe zęba.

Wszystkie implanty są tej samej jakości, dlatego bez obaw można wybrać najtańszą ofertę

Dariusz Niesiobędzki, M.Sc. implantologia War­szawa
Tytan, czyli materiał z którego wykonana jest większość implantów jest tani. Jednak należy pamię­tać, także o koszcie badań naukowych, umożliwiają­cych tworzenie doskonałego wszczepu, który trwale zintegruje się z naszą kością. Ogromne znaczenie dla jakości implantu ma również precyzja wykonania, która decyduje o jakości powierzchni i szczelności między poszczególnymi jego elementami.